POŘIZOVÁNÍ DAT V EVIDENCI

 

Nová žádost 

 
Pomocí funkce je možné založit evidenci jednotlivých podopatření dotačních titulů „Welfare“. Do hlavičky dokladu se vypisují údaje o žádosti a konkrétním podopatření, do spodní části ručně nebo importem deklarovaná zvířata. Pro pořízení čísel doporučujeme použít import (při importu se automaticky převezmou i čísla hospodářství a v případě rozdílů s evidenci je uživatel upozorněn na nesrovnalosti).
 
1. Spusťte aplikaci Evidence dotačních titulů *3316.
2. Klepněte na tlačítko „Žádost“.
3. V okně „Přidej žádost“ vyplňte pole:
a. Registrační číslo žádosti
• K číslu žádosti je třeba přidat vlastní kód podopatření (př.:15/F1D/123/456789/01)

Pozn.: Číslo žádosti lze zjistit na stránkách portálu farmáře SZIFu (v sekci Přehled podání – Přehled žádostí). 

b. Název
• Interní označení žádosti. 
c. Datum od - do
Datum od: Datum podání žádosti o dotace. Od tohoto data systém hlídá a upozorňuje na pohyby deklarovaných zvířat. Před datem není možné pořidit změny (nahrazení / vyřazení)!
Datum do: Datum do kdy je možné zasílat hlášení o změnách dekladovaných zvířat.
d. Retenční období od - datum do
• Vymezeni retenčního období.
e. Typ žádosti
• Výběr podopatření.
f. Registrační číslo žadatele
g. Žadatel
h. Poznámka
• Možnost zápisu informací o opatření (např. dotace na VDJ, datum podání žádosti, atp.).
i. Seznam hospodářství
• Pomocí kuku vyberte všechna hospodářství, na kterých bude žadatel plnit podmínky podopatření.
j. Seznam druhů zvířat
• Vyberte druhy zvířat, ze kterých bude možné vybírat zvířat do žádosti. 
 
 
Pozn.: Z kombinace vybraných hospodářství a druhů zvířat budou nabízena zvířata k nahrazování. Skupinu lze přesněji specifikovat v záložce „Kombinace“.
 
4. Pro ruční pořízení klepněte na tlačítko „Načti zvířata“ nebo pro import z dat PF na tlačítko „Import zvířat“.
a. Ruční pořízení:
• V okně „Nezařazená zvířata“ vyberte pomocí zaškrtávátek deklarovaná zvířata a potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
b. Import z dat:
• Najděte uložený soubor s daty ve vašem PC a potvrďte jeho načtení.
Pozn.: Pro možnost importu musíte nejdříve data ve formátu CSV z Portálu farmáře uložit do počítače. Odkaz na stručný návod .
 
5. Pro uložení dat klepněte na tlačítko „OK“.
 
 

Změny 

 
Změny deklarace zvířat je možné vytvářet ručně nebo automaticky z pořízených pohybů zvířat. Automatické změny jsou generovány z pohybu zvířat, kdy zvíře odchází mimo deklarovaná hospodářství (vyjímka je při převodu na dočasné hospodářství, ze kterého se automatické hlášení negeneruje). Chovatel si pak musí vybrat, zda zvíře z deklarace vyřadí nebo jej nahradí. Při nahrazování se nabízejí pouze zvířata ke dni změny nezařazena do deklarace.
 
1. Spusťte aplikaci Evidence dotačních titulů *3316.
2. Vyberte žádost s požadovaným typem podopatření.
3. Klepněte na tlačítko „Změny“.
4. Pro automatické generování změn klepněte na tlačítko „Hromadně“, pro ruční pořízení na tlačítko „Přidej“.
5. U každého nahrazovaného / vyřazovaného zvířete můžete zadat nebo upravit hodnoty:
a. Datum
• Kdy ke změně došlo.
b. Typ
• Zda má být zvíře nahrazeno, nebo vyřazeno z dotace.
c. Hospodářství
• Automaticky se přebírá od vyřazovaného zvířete
d. Číslo vyřazovaného / nahrazovaného zvířete

Pozn.: U změn podopatření "Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy" je ve sloupci Porod zobrazena informace o porodu zvířete v období dle data doby porodu do data pořizované změny. Navíc pokud jsou správně nastaveny typy pohybů "Mrtvé narození" a "Zmetání", zobrazí se i tato informace.

e. Číslo zvířete „náhradní“ 
• Při nahrazování zadejte číslo náhradního zvířete.

 
Pozn.: Vnitřní kontroly umožní nahradit pouze zvířetem, které bylo ke dni změny na kombinaci druhu zvířat a stáje (hospodářství) zadaném v žádosti. Pokud chcete vybrat jiné číslo je třeba klepnou na tlačítko „VYPNI kontroly“.
 
6. Pro uložení změn klepněte na tlačítko „OK“.
 
Pozn.: Automatické načtení změn doporučujeme použít vždy opakovaně, pro kontrolu "náhradních" zvířat.  
 
 

Hlášení

 
Funkce „Hlášení“ slouží k vytvoření podkladů a naplnění formulářů „OZNÁMENÍ O NÁHRADĚ deklarovaných zvířat“ a „ZMĚNA Jednotné žádosti Dobré životní podmínky zvířat“ změnami pořízenými v evidenci.
 
1. Spusťte aplikaci Evidence dotačních titulů *3316.
2. Vyberte žádost s požadovaným typem podopatření.
3. Klepněte na tlačítko „Hlášení“.
4. Vyplňte hodnoty:
a. Číslo dokladu
• Interní označení hlášení.
 
Pozn.: Do šablony lze nastavit číselná řada.
 
b. Jméno a Příjmení
• Osoba odpovědná za správnost hlášení.
c. Místo
d. Datum vytvoření
 
 
 
5. Klepněte na tlačítko „Načti změny“.
6. V okně „Nenahlášené změny“ vyberte pomocí zaškrtávátek, které změny budete hlásit (defaultně jsou vybrány všechny).
7. Výběr potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
8. Pro uložení hlášení a vygenerování formulářů potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
9. Vygenerují se formuláře, které lze vytisknout, případně uložit do počítače.
 
Po doručení formulářů na SZIF můžete dodatečně do hlášení doplnit informace o datu přijetí a jednacím čísle. Tím můžete doložit jejich odevzdání a zpracování.
 
Způsob podání formuláře přes Portál farmáře naleznete na stránkách ZSIF (odkaz).
 
10. Vyberte žádost a klepněte na šipku vedle tlačítka „Hlášení“. V pod-výběru klepněte na „Upravit hlášení“.
11. Doplňte požadované hodnoty a uložte klepnutím na tlačítko „OK“.
 
 
Do hlavičky formuláře Změna Jednotné žádosti, pro vyřazení zvířat, jsou automaticky doplňovány údaje žadatele zapsané v číselníku Adresy klienta:

 
 
Zpět na Evidence dotačních titulů 
 

 

Rozcestník - MODULU ZVÍŘATA

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    19.10.2016    | Článek:    1671    |     www.WinFAS.cz