Datový replikátor

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Datové replikace


 

Návod popisuje funkcionalitu aplikace *9601 - Datový replikátor, jehož pomocí lze ze zdrojové firmy provést změny v cílové firmě. Pomocí tzv. datových objektů lze nastavit rozsah dat a definovat podmínky, které upraví či omezí rozsah změn, provedených v cílové firmě.

Módy replikátoru


 • Mód Replikace - slouží pro distribuci společného nastavení z 1 centrálně udržované databáze do řízených firem (např. holdingově udržované číselníky).
 • Mód Sehrávání - sloučení dat z více databází do jedné společné (např. datový sklad holdingu).
 • Mód Úprava - úprava databáze podle pravidel zadaných v definici replikátoru  (např. nahrazuje opravné scripty v SQL, narozdíl od nich navíc nabízí test, zobrazení změn, žurnálování změn a další).

Příklad použítí (mód replikace) - přenos úprav vyjmenovaných číselníků provedených v jedné firmě (Údržby) na jiné firmy:


 

Aplikace *9601 - Datový replikátor

Okno aplikace obsahuje 3 základní uživatelské oblasti:


 1. Seznam jednotlivých datových objektů
 2. Nastavení datových objetků:
  • Sady - vymezení dat pro replikaci (databázové tabulky).
  • Podmínka - zadání podmínek pro omezení datové sady (replikovaná data).
  • Skripty - možnost úpravy průběhu v různých částech replikace pomocí SQL příkazů.
  • Varianty:
   • umožňuje modifikaci podmínky daného datového objetku (např. zúžením podmínky na jednou požadovanou oblast),
   • do varianty lze nastavit osoby (skupiny osob), které mají právo na spuštění dané varianty (=práva na replikace).
  • Vazby na systém - možnost nastavení, že daný datový objetk bude spustitelný z konkrétní aplikace. Po vyvolání replikace z této aplikace se nabídnou pouze datové objekty, které jsou navázany na tuto aplikaci.
  • Popis - stručný popis funkčnosti daného datového objektu.
  • Protokol - přehled výsledků jednotlivých replikací s možností uložení detailního přehledu změn provedených replikací (datalog).
  • Podmnožina - možnost filtrovat nabídku datových objetků (vytvořením podmnožin v *9602 - Podmnožiny replikací).
 3. Uživatelké menu - funkce jednotlivých tlačítek:
  • Přidej, Kopíruj, Uprav, Zobraz, Smaž - editace stávajících a přídání nových datových objetků.
  • Export - možnost exportu existujících datových objektů do souboru xml.
  • Import - možnost importu datového objektu ze souboru xml.
  • Spusť - spuštění replikace dat vybraného datového objetku.

Načtení datových objektů

Jednotlivé objekty datového replikátoru mohou být nastaveny v každé jednotlivé firmě nebo v jedné sdílené firmě. Nastavení vazeb aktuální firemní databáze umožňuje zobrazení definic ze sdílené firmy. Nastavení vazeb lze provést v *9800, pod tlačítkem Fir.věta:


 • Pokud je na aktuální firmě nastavena vazba na sdílenou firmu, definice datových objektů je načítána ze sdílené firmy.
 • Pokud není nastavena sdílená firma, definice se načítá z aktuální firmy.
 • Definice lze upravovat vždy pouze ve firmě, kde je vytvořena:
  • Pokud je vytvořena v aktuální firmě bez vazby na sdílenou firmu, lze zde definice také upravit/smazat.
  • Pokud je definice vytvořena ve sdílené firmě, lze tato definice upravit pouze ve sdílené firmě (při načtení definice do jiné firmy nelze definici v této firmě upravit).

Použití Datového replikátoru - spuštění replikace

Pro replikaci v seznamu datových objektů zvolíme jeden požadovaný a stikem tlačítka Spusť zahájíme replikaci.

Popis nastavení parametrů pro spuštění

Otevře se dialogové okno pro nastavení parametrů:


Režim spuštění
 - Úplná replikace - plné provedení replikace
 - Jen porovnání - pro otestování, provede vešechny kroky, výsledek ale nezapíše do databáze

 1. Replikace - replikace vybraného datového objektu.
 2. Varianta:
  • Pokud existuje alespoň jedna varianta vybraného datového objektu, je zadání varianty povinné, pokud neexistuje žádná varianta, je okénko zašedlé.
  • Pokud je u některé (nebo všech) variant zadáno číslo osoby (nebo skupiny osob), které ji mohou sputit, lze v okénku varianty zadat pouze variantu, na kterou mám nastaveno přístupové právo.
  • Když je na datovém objektu nastavena varianta => je povinný výběr varianty. Když osoba, která chce spustit replikaci nemá právo na žádnou z těchto variant => nelze spustit replikaci vybreného datového objetku (=práva na replikace).
 3. Módy
  1. Replikace
   • Vzorová firma - výchozí firma pro porovnání, ze které budou replikovány změny.
   • Replikovat do - jedna firma nebo skupina firem, do které budou replikovány rozdíly oproti vzorové firmě (cílová databáze).
  2. Sehrávání
   • Zdrojové firmy - jedna firma nebo skupina firem, ze které/ých budou data sloučena.
   • Slučovat do - cílová firma pro sehrání/sloučení dat..
  3. Úprava
   • Upravovat - firma nebo skupina firem které budou upravovány
 4. Zobrazení změn - několik variant pro zobrazení změn:
  Nezobrazovat prázdné - v módu zobrazení změn na všech firmách zobrazí změny pouze pokud nějaké nastanou.
  na firmě - při replikaci do do více firem v módu zobrazení změn na jedné firmě zobrazí změny na této jedné vybrané firmě.

  Módy zobrazení změn:
  • nezobrazovat - provede replikaci bez zobrazení změn,
  • na jedné firmě - při replikaci do více firem zobrazí změny na jedné vybrané firmě (pokud není ve skupině Replikovat do, jsou do ní změny také replikovány),
  • na všech firmách  - při replikaci do skupiny firem postupně zobrazí změny na všech firmách skupiny, do které je replikováno.
 5. Zobrazit nevyreplikované změny (chyby) - zobrazí změny, které které nebylo možno replikovat z důvodu chyby a zároveň zobrazí tuto chybu:
  • neexistuje nadřízená vazba (např. klient),
  • věta nemohla být smazána, protože je použita v jiných tabulkách.

           Data LOG - pokud je vyplněno úložiště, je do tohoto úložiště po replikaci uložen výsledek replikace.
           Ten lze následně zobrazit na záložce Protokol (viz dále).

Mód

Průběh replikace

Po nastavení všech parametrů replikace stiskem tlačítka OK spustíme replikaci. Program spustí proces porovnání Vzorové firmy a firmy (skupiny firem) cílové. Jakmile program dokončí porování a nalezne všechny rozdíly, zobrazí seznam změn, které replikací provede v cílové databázi. Např, takto:


Zobrazený výstup opustíme křížkem v pravém horním rohu okna.

Pokud byla v parametrech replikace vybrána jedna konkrétní firma, program se dotáže, zdali chceme uložit změny do cílové firmy. Pokud se změnami souhlasíme, potvrdíme tlačítkem Ano, v opačném případě replikaci přerušíme tlačítkem Ne:


Pokud byla v parametrech replikace vybrána skupina firem, program se dotáže, zdali má uložit změny do první cílové databáze ze skupiny, pro kterou již zobrazil změny a jak má postupovat dále:


 •  Ano, další se zobrazením - provede změny do dané firmy a u další firmy zobrazí změny,
 • Ne, další se zobrazením - neprovede změny do dané firmy a u další firmy zobrazí změny,
 • Ano, další bez zobrazení - provede změny do dané firmy i u ostaních firem ve skupině, již bez zobrazení změn,
 • Ne, přerušit zpracování - neprovede změny do dané firmy a přeruší replikaci pro další firmy ve skupině.

Seskupení tlačítek v dotazu je ovlivněno zvoleným módem zobrazených změn, pokud je zvolen mód zobrazení změn na všech firmách, jsou nejprve nabízena tlačítka pro zobrazení změn na dalších firmách. Pokud je zvolen mód na jedné firmě, jsou v prvním řádku nabízena tlačítka bez zobrazení změn na dalších firmách.

Po potvrzení provedení replikace (do jedné nebo skupiny firem) program začne provádět nalezené změny. Samozřejmě může nastat situace, že některé změny nebudou provedeny z důvodu chyby. Následně jsou zobrazeny změny, který nebyly vyreplikovány:


 Na druhé záložce chybového výstupu jsou zobrazeny konkrétní vazby, kvůli kterým WinFAS nemohl provést replikaci změn (v příkladu na obrázku se jedná o seznam neexistujících účtů pro vytvoření souvztažností):


Zavřením okna křížkem v pravém horním roku je replikace dokončena.

Protokol - evidence provedených replikací

Na záložce Protokol okna aplikace *9601 lze prohlížet historii provedených replikací vybraného datového objetku:


 1. Seznam všech provedených replikací vybraného datového objetku, obsahuje informace:
  • okamžik spuštění replikace,
  • odkud kam bylo replikováno,
  • výsledek replikace, atd.
 2. Podrobnosti o jednotlivých firmách, do kterých bylo replikováno jednou vybranou replikací (jedna firma nebo všechny firmy skupiny), obsahuje:
  • výsledek replikace,
  • název firmy,
  • počet změn a z toho počet chybných,
  • odkaz na Data LOG (pokud nastaveno uložiště pro uložení v parametrech replikace - viz výše)
 3. Podrobnosti replikovaných dat do jedné vybrané firmy.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    04.03.2022    | Článek:    2346    |     www.WinFAS.cz